Puterea putelor puterii barre pure


Spicuiri istorice — Vladimir I. Am preferit să păstrez pentru cititorii mei, fie cu o înfăţişare cam deficientă, o iconografie care nu se putea altfel reîmprospătà. Acest volum va fi începutul unei serii de publicări istorice, extrase mai cu seamă din arhivele romane sau din arhivele familiare.

Spicuiri istorice – Vladimir I. Ghika

Volumul al II-lea, complect inedit, va cuprinde mai ales documente despre Grigore Ghika al Doileadespre misiunile catolice în satele moldoveneşti din veacul al XVII-lea, despre uciderea lui Grigorie Ghika al VII-leaşi un oarecare număr de diete încă nepublicate ale strămoşilor mei, interesante din punctul de vedere totdeodată istoric, social şi psihologic.

Sunt dintre cele mai bogate, fiindcă pentru dreapta, conştienta şi puternica ocârmuire sufleteascä a lumii întregi, făptuită în mijlocul tuturor furtunelor istorice, informaţiile trebuiau să se centralizeze cu belşug în centrul creştinătăţii universale.

Sunt dintre cele mai însemnate, fiind toate întipărite cu un caracter istoric şi înalt prin ştiri, cari mai mult sau mai puţin direct se întreptează către lucrarea mântuitoare a civilizaţiunii creştine. Sunt dintre cele mai complete, căci grija de tot ce a putut să fi rămas din moştenirea lui Hristos, a statornicit fără preget privirea Vicariului lui Hristos asupra oricărui colţ al lumii, cât de puţin însemnat ar fi părut acela în privinţa unei strâmte actualităţi. Stăruinţa grijei a pricinuit stăruinţa activităţii şi stăruinţa activităţii a adus înmulţirea ştirilor, cu urme scrise, cu documente oficiale, care rămân.

Legea și dreptul Caracteristicile fracturii hidraulice pentru nisipurile compacte. Ecologiștii merg la decalaj: este tehnologia comună în producția de petrol dăunătoare? Ceea ce este frecvent.

În aceste arhive, orice popor îşi găseşte ca o istorie gata, şi prin anticipaţie un fel de judecată obştească, consemnate de obiceiu pe pergamente, uneori săpate în pietre lângă Scaunul nestrămutat al Şefului Bisericii. Nu întâmplarea vreunui ceas, nu vreo trecătoare întâmpinare a istoriei leagă Cetatea Apostolică cu fiecare ţară din lume.

Veşnica chemare a ei o pune în atingere cu toate.

Spicuiri istorice – Vladimir I. Ghika

Ele deşteaptă întru noi un interes îndoit. Mai întâiu un interes general — osebit de viu la un popor mic fără urme strălucite în trecutul omenesc. Aduce cu sine urmări.

Pierdere în greutate gerd istoriei noastre, privită de acolo, o deosebită optică, cea mai sigură şi cea mai rodnică în foloase. Caracterul acela de măreţie şi de însemnătate devine şi mai izbitor, dacă comparăm istoria noastră privită dela Roma cu acea privită dela Constantinopol, dela Viena, dela Petersburg sau dela izvoarele noastre interne.

Voltaire - Candid-Dialoguri Si Anecdote Filozofice

Acolo este istoria aleasă a noastră — acolo sunt titlurile noastre de boerie în lume. Este un interes special, un interes fiesc, dacă mi-e îngăduit cuvântul. Şi ca să ne dovedească aceasta mai de prisos, ne-a rămas o strânsă rudenie cu orice a izvorât din acest pământ părintesc, chiar cu popoarele îndepărtate ca Franţa, — căreia îi datorim atât de mult, — prin înlesnirile de asimilaţie ce ne-a dat afinitatea sângelui. Se poate contesta gradul nostru de latinitate, latinitatea noastră [2] însă nu e de tăgăduit; se arată lesne, se afirmă cu tărie; se dovedeşte şi făţiş şi tainic; face ca şi parte din crezul naţional.

Orice chestiune de legitimitate istorică lăsată la o parte, un popor este ce vrea să fie, şi dealmintrelea un popor nu vrea ceva cu uşurinţă; voinţa unui popor este un fenomen vital destăinuitor, plin de înţelesuri şi de adevăruri ascunse.

Textele volumului de fa snt leproduse dup: Voitaire, Opere alese; Dialoguri i anecdote filozofice. Baza social a regimului monarho-feudal din Frana de atunci se ngustase mult prin revocarea Edictului din Nantes

Pretenţia noastră este aicea patentă, puternică, încăpăţânată, şi, pe lângă numeroasele dovezi autentice ale trecutului, o dovadă ocultă a întărit-o mai presus decât orice argumentare inductivă, un fapt: ca Anteul din legendă, oricând am atins pământul acela sfinţit, oricând ne-am apropiat intim de ţărâna aceasta născătoare, a fost destul ca să ne împuternicim, ca să ne înţelegem pe noi înşine şi ca să vieţuim o viaţă nouă.

Se poate zice că latinitatea a fost axa cea mai sigură şi mai trainică a României.

Art of the Illuminati.

Misionarii sunt aceia, cari au descoperit celor crescuţi de ei în şcolile lor adevărul rodnic care era menit să ne asigure viitorul, ca brăţara, inelul, semnul distinctiv trebuincios în comediile puterea putelor puterii barre pure ca să se recunoască desmoştenitului moştenirea, rătăcitului starea civilă, legiuita poziţie în lume.

Avem despre aceasta mărturisirea expresă a documentelor pontificale cele mai solemne, avem şi atestatul istoricilor noştri din ţară, ca un Miron şi un Niculae Costin cel dintâi cu indignare pentru cronicarii pământeni tăgăduitori sau uitători ai latinităţii, cel de al doilea cu duioşie pentru tradiţia sfântă predată-i de Misionari, perdută de către Românii căzuţi sub robia Bizanţului, păstrată numai sub aripile Bisericii dela Roma.

puterea putelor puterii barre pure

Latinitatea acea, recucerită în parte, care a fost paza şi călăuza personalităţii noastre naţionale şi cari tot îşi are centrul ei firesc la Roma, mai rămâne pentru noi comoara cea mai preţioasă în prezent şi în viitor.

Nu şi-a istovit puterea; dimpotrivă, lucrează chiar acuma în vinele noastre. Tot de acolo atârnă renaşterea morală şi religioasă a noastră.

puterea putelor puterii barre pure

Acest îndoit interes general şi special, acest caracter de perenitate şi de actualitate, trebuie să îmboldească pe orice Român sa consulteze cu o îndoită băgare de seamă, cu o pioasă curiozitate documentele Romane. Această încercare se poate face cu înlesnirea unui simţimânt plăcut de descoperire căci arhivele acestea abia au fost atinse de istoricii noştri — cu dragostea pentru o operă ce se invederează ca rodnică, şi chiar fără osteneala produsă de vreo monotonie în rezultatele căpătate.

Estetica poeziei lirice - Liviu rusu

Lucrarea ce ar fi trebuincioasă pentru despoierea Arhivelor Romane ar cere după o socoteală aproximativă, mai multe decenii. O mică comisiune ştiinţifică ar fi necesară ca să aducă opera la un bun capăt.

puterea putelor puterii barre pure

Ar fi bine a o plăsmui, deşi cu proporţiuni mai modeste după tipul acelora stabilite de Franţa, Austria. Criteriul de adoptat în cercetările şi alegerile de documente ar trebui să fie cât se poate de larg, puterea putelor puterii barre pure cu seamă dat fiind sărăcia noastră de material istoric şi natura celui ce putem să-l găsim la Roma.

Arhivele Vaticanului formează în Arhivele Romane fondul de căpetenie. Au o însemnătate fără pereche în lume.