Dragonii barbăi își pierd greutatea


  • Nick Perrumov "Asgard Reborn.
  • Burner nou de grăsime
  • Carnavalul de Anul Nou.
  • Studiul de pierdere în greutate calciu piruvat
  • Corpul de grăsime subțire

Dă nuţse aş ezăpe un scaun de lîngămasăcu mîna pe frunte. Lovind cu podul palmei în cozoroc îş i aruncăjos chipiul ş i, înfrînt de că ldurăde alergă turăş i de atîtea emoţ ii, îş i lă săbraţ ele pe masăş i capul pe braţ e aşteptînd dezlegarea tuturor nenorocirilor.

cum să pierdeți în greutate adolescent masculin cel mai bun sutien de slăbire

În liniş tea bruscămuş tele încleiate pe spirala atîrnatăde lampămurmurau cu o surdăfrenezie. Adina Stephano îş i pă turi una peste alta aripile chimonoului brodat cu crizanteme ruginii, acoperindu-ş i trupul gol ş i bă tăile inimii.

Deş i abia lunecase din aprigi dezmierdări, era proaspă tăş i luminoasăca o mandarinădescojită.

Pă rea pulverizat cu ilarită ţi de aur vaporos chipul roz, cu nasul mic ş iş trengă reş te încercând din greu să piardă în greutate, ş i buza cea de sus tot cîrnă ,ş i pă rul roşş i-atît de creţ, încît Dă nuţspunea căgraseiazăca ş i glasul.

Era mică : abia întrecea umă rul lui Dă nuţcu tocuri cu tot, dar prea vivace pentru a da ră gaz ochiului săo cuprindă. Şi avea ochii miraţ i, de mari ce erau, verzi, umezi, ră coroş i. Aruncăo privire asupra lui Dă nuţ : niciodatănu-l vă zuse în uniformă. Îş i dragonii barbăi își pierd greutatea fruntea pe braţ e ca un ş colar furat de somn pe cînd îş i face lecţ ia.

Se aplecăasupra lui. O să rutare, castăla început, stă rui, înfrigurînd spinarea aplecată. Dă nuţse scutură. Adina se dezlipi, privind cu capul aplecat pe o parte, urma roş ie, ca o veveriţ ăgata săculeagăîncăo alunădar speriatăş i desfă tatăde picurul celor care cad Se ră zgîndi.

Îş i strînse din nou chimonoul desfă cut.

fit pierdere în greutate las cruces imagine a mama iunie după pierderea în greutate

Întîlnind oglinda bufetului se aplecăîntinzînd buzele, ciufulindu-ş i părul pe tîmple, pieptă nîndu-ş i sprîncenele, cu gesturi iuţ i, mă runte, mandolinate parcă. Obrajii lui Dă nuţardeau ca ş i respiraţ ia.

O simţ ea miş cîndu-se după clă mpă nitul minuscul al papucilor cu tocuri înalte.

cum să pierdeți greutatea în corpul vostru 5 sfaturi de top pentru a pierde in greutate

Că ldura de fîneaţ ăa parfu- mului atît de cunoscut, insinuîndu-i-se pe faţ ăîi destă inuia goliciunea întîiului trup de femeie pe care adolescenţ a lui îş i culcase obrajii ş i trupul naiv. Cunoş tea vînătaie dragonii barbăi își pierd greutatea umbrele întîrziate ale să rută rilor grele. Cunoş tea dezmierdă rile lungi de-a lungul pulpelor îmbietoare pînăacolo unde pieliţ ae dulce, grasăş i fierbinte ca a renclodelor în arş iţa de iulie.

Carnavalul de Anul Nou. Istoria originii.

Şi cunoş tea dura elasticitate a sînilor zvîcnind în mînile lui mai goi decît orice goliciune, rotunzi ca însuş i fructul dezmierdă rii mînilor crispate. Şi cunoş tea vîrtejul curbelor acelui trup îngrozitor de alb, pe care ar fi vrut să -l topeascăîn trupul lui ca pe-o ză padă în pă mînt, ş i care totuş i rămînea al ei.

Se auzea ză ngă nitul linguriţ ii în paharul cu oranjadăbatjocoritor parcă. Dă nuţsă ri în sus. Să -ţi fie ruş ine! Asta-i cruzime! N-ai inimă! Apucînd-o cu violenţ ă, Dă nuţo ridicăîn braţ e, ş i, blînd, o aş ezăpe genunchii lui.

Şi cu veş nica miş care a copiilor alintaţ i, îşi alipi obrajii de sînii ei. Te rog, Adina. Fii bunăş i spune-mi cănu-i adevă rat. Şi obrazul, frămîntîndu-se, că uta goliciunea sînilor ş i a adevă rului dorit.

Ce sănu fie adevă rat? Nu mai înţ eleg nimic!

La Medeleni Vol 2 Si 3

Hai, prostuţ ule! Nu eş ti tu pajul meu ră uş i cuminte? Îi vorbea în obraz, gîdilindu-l cu suflarea caldăş i cu genele. Vorbele ei graseiate erau zîmbitoare, naive ş i cu parfum de miere.

Spune-mi drept, adevă rat Jură -te, Adina! Te rog ju